فاصله بختیاری استقلال بازیکنان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

فاصله: بختیاری استقلال بازیکنان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی شما با دولت مخالفید آیا با ملت و توسعه کشور مخالفید؟ / جهانگیری به دلواپسان

جهانگیری: کسانی که با قرارداد توتال مخالفت دارند،در واقع می‌خواهند با دولت مخالفت کنند ولی باید به آنها بگوییم، شما با دولت مخالفید آیا با ملت و توسعه کشور مخال

شما با دولت مخالفید آیا با ملت و توسعه کشور مخالفید؟ / جهانگیری به دلواپسان

جهانگیری به دلواپسان: شما با دولت مخالفید آیا با ملت و توسعه کشور مخالفید؟

عبارات مهم : اخبار

جهانگیری: کسانی که با قرارداد توتال مخالفت دارند،در واقع می خواهند با دولت مخالفت کنند ولی باید به آنها بگوییم، شما با دولت مخالفید آیا با ملت و توسعه کشور مخالفید؟

شما با دولت مخالفید آیا با ملت و توسعه کشور مخالفید؟ / جهانگیری به دلواپسان

اخبار سیاسی – عصر ایران

واژه های کلیدی: اخبار | ایران | سیاسی | جهانگیری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs